Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
众所周知...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Wiele się mówi i pisze o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Przyjęło się twierdzić, że...
如今,大家普遍认为...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
我们审视...等方面。
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
在此分析基础上,我们论证...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Stałym tematem w...jest...
在...领域,学者们普遍认为...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Praca ta bada przyczyny...
这项研究探寻...的原因
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
近期相关研究的作者建议...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Naszym celem jest...
我们的目的是...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Z definicji... wynika...
根据定义,...的意思是...
Definition eines Begriffs
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Definition eines Begriffs
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
明确...的定义很重要
Definition eines Begriffs
Termin...odnosi się do...
术语...指...
Definition eines Begriffs
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Według... , jest zdefiniowany jako...
根据...,...被定义为...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...jest powszechnie rozumiany jako...
...普遍被认为是指...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
提到...,通常我们想到的是...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Należy podkreślić,...
强调...很重要
Betonung der Relevanz einer Definition
Skupiając się na...
我们的关注点在...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最后,我们应该明确对...的定义
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Mam na myśli, że...
我们的意思是...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
就此可以提供几种解释。
Weiterführende Erklärung einer Definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
根据...,其他学者认为...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究表明多种因素与...相关
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...发现...和...存在重要关联
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit