Griechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Het is een welbekend feit dat ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Allgemeine Einführung in ein Thema
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Een vast onderwerp in ... is ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Ons doel is, ...
Ο σκοπός μας είναι...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Volgens de definitie betekent ... ...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definition eines Begriffs
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definition eines Begriffs
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definition eines Begriffs
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definition eines Begriffs
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Betonung der Relevanz einer Definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Daarmee bedoelen we ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit