Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allgemeine Einführung in ein Thema
これは周知の事実だが、・・・
Het is een welbekend feit dat ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allgemeine Einführung in ein Thema
・・・・と言われているが、・・・
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
・・・・という事実について検討すると、・・・
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Een vast onderwerp in ... is ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
最近では・・・・と言われているが、
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
私たちの目的は・・・・
Ons doel is, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Volgens de definitie betekent ... ...
Definition eines Begriffs
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definition eines Begriffs
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definition eines Begriffs
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definition eines Begriffs
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
・・・・を強調することは重要である。
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Betonung der Relevanz einer Definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
私たちが意味しているのは・・・・
Daarmee bedoelen we ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
複数の例が見受けられる。
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Weiterführende Erklärung einer Definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Vorstellung der zentralen Hypothese
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit