Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Közismert tény, miszerint...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Rengeteg anyag szól arról...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Seppure è unanime che...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Un tema ricorrente parlando di... è...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Questa ricerca esplora le cause di...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Il mio obiettivo è quello di...
A célunk, hogy...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definition eines Begriffs
In questo contesto il termine indica...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definition eines Begriffs
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definition eines Begriffs
Il termine... si riferisce a...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definition eines Begriffs
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Secondo... il termine assume il significato di...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...indica generalmente...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
È importante enfatizzare...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Betonung der Relevanz einer Definition
Ci concentreremo su...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
In conclusione è necessario definire il significato di...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Quello che si intende dire con questo è che...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Weiterführende Erklärung einer Definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Vorstellung der zentralen Hypothese
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit