Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Tale tematica è stata lungamente discussa...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Seppure è unanime che...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Un tema ricorrente parlando di... è...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Questa ricerca esplora le cause di...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Il mio obiettivo è quello di...
Amacımız ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definition eines Begriffs
In questo contesto il termine indica...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definition eines Begriffs
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definition eines Begriffs
Il termine... si riferisce a...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definition eines Begriffs
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Secondo... il termine assume il significato di...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...indica generalmente...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
È importante enfatizzare...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Ci concentreremo su...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
In conclusione è necessario definire il significato di...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Quello che si intende dire con questo è che...
Demek istediğimiz şu ki ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit