Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Je obecně známým faktem, že...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Seppure è unanime che...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Un tema ricorrente parlando di... è...
Přetrvávající otázka v...je...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Questa ricerca esplora le cause di...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Il mio obiettivo è quello di...
Našim cílem je...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Podle definice...znamená...
Definition eines Begriffs
In questo contesto il termine indica...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definition eines Begriffs
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Je důležité si ujasnit definici...
Definition eines Begriffs
Il termine... si riferisce a...
Termín...odkazuje na...
Definition eines Begriffs
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Secondo... il termine assume il significato di...
Podle... je definován/a jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...indica generalmente...
...se obecně rozumí...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
È importante enfatizzare...
Je důležité zdůraznit...
Betonung der Relevanz einer Definition
Ci concentreremo su...
Zaměřujeme se na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
In conclusione è necessario definire il significato di...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Quello che si intende dire con questo è che...
To, co máme na mysli, je...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Bylo navrhnuto několik definic.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Tato vysvětlení vychází z...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit