Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Het is een welbekend feit dat ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Seppure è unanime che...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Un tema ricorrente parlando di... è...
Een vast onderwerp in ... is ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Questa ricerca esplora le cause di...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Il mio obiettivo è quello di...
Ons doel is, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definition eines Begriffs
In questo contesto il termine indica...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definition eines Begriffs
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definition eines Begriffs
Il termine... si riferisce a...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definition eines Begriffs
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Secondo... il termine assume il significato di...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...indica generalmente...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
È importante enfatizzare...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Ci concentreremo su...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
In conclusione è necessario definire il significato di...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Quello che si intende dire con questo è che...
Daarmee bedoelen we ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Weiterführende Erklärung einer Definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit