Griechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Allgemeine Einführung in ein Thema
Seppure è unanime che...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Un tema ricorrente parlando di... è...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Questa ricerca esplora le cause di...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Il mio obiettivo è quello di...
Ο σκοπός μας είναι...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definition eines Begriffs
In questo contesto il termine indica...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definition eines Begriffs
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definition eines Begriffs
Il termine... si riferisce a...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definition eines Begriffs
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Secondo... il termine assume il significato di...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...indica generalmente...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
È importante enfatizzare...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Betonung der Relevanz einer Definition
Ci concentreremo su...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
In conclusione è necessario definire il significato di...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Quello che si intende dire con questo è che...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit