Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Je obecně známým faktem, že...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Přetrvávající otázka v...je...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Ο σκοπός μας είναι...
Našim cílem je...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Podle definice...znamená...
Definition eines Begriffs
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definition eines Begriffs
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Je důležité si ujasnit definici...
Definition eines Begriffs
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termín...odkazuje na...
Definition eines Begriffs
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Podle... je definován/a jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...se obecně rozumí...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Je důležité zdůraznit...
Betonung der Relevanz einer Definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Zaměřujeme se na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Με αυτό εννοούμε ότι...
To, co máme na mysli, je...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Bylo navrhnuto několik definic.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Tato vysvětlení vychází z...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit