Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Wiele się mówi i pisze o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Przyjęło się twierdzić, że...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Stałym tematem w...jest...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Praca ta bada przyczyny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Ο σκοπός μας είναι...
Naszym celem jest...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Z definicji... wynika...
Definition eines Begriffs
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definition eines Begriffs
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definition eines Begriffs
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termin...odnosi się do...
Definition eines Begriffs
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Należy podkreślić,...
Betonung der Relevanz einer Definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Skupiając się na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Με αυτό εννοούμε ότι...
Mam na myśli, że...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit