Deutsch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Ο σκοπός μας είναι...
Unsere Intention ist, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definition eines Begriffs
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Definition eines Begriffs
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Definition eines Begriffs
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Definition eines Begriffs
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Betonung der Relevanz einer Definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Με αυτό εννοούμε ότι...
Damit meinen wir...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit