Thai | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Allgemeine Einführung in ein Thema
C'est un fait bien connu que...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
On a beaucoup parlé et écrit sur...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Allgemeine Einführung in ein Thema
De nos jours, il est convenu que...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Nous analyserons ensuite les points...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Un thème récurrent est...
รูปแบบคงที่...คือ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Ce travail explore les causes de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Notre but est de...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Par définition... signifie...
ในความหมาย... หมายถึง...
Definition eines Begriffs
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Definition eines Begriffs
Il est important d'être clair quant à la définition de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Definition eines Begriffs
Le terme... fait référence à...
คำนี้...หมายถึง...
Definition eines Begriffs
La norme veut que... soit défini en tant que...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Selon..., ...est défini en tant que...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...est communément compris comme...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Il est important de mettre en valeur...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Betonung der Relevanz einer Definition
Nous concentrons notre attention sur...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Ce que nous entendons par là est que...
เราหมายถึงว่า...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Plusieurs explications ont été proposées.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Weiterführende Erklärung einer Definition
Ces explications trouvent leur origine dans...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Vorstellung der zentralen Hypothese
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit