Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
On tunnettu tosiasia, että...
Je obecně známým faktem, že...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Itsepintainen perusajatus... on...
Přetrvávající otázka v...je...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tarkoituksemme on...
Našim cílem je...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Määritelmältään...tarkoittaa...
Podle definice...znamená...
Definition eines Begriffs
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definition eines Begriffs
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Je důležité si ujasnit definici...
Definition eines Begriffs
Termi... viittaa...
Termín...odkazuje na...
Definition eines Begriffs
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mukaan ... määritellään...
Podle... je definován/a jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...se obecně rozumí...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
On tärkeää painottaa...
Je důležité zdůraznit...
Betonung der Relevanz einer Definition
Keskitymme...
Zaměřujeme se na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Tarkoitamme tällä, että...
To, co máme na mysli, je...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Bylo navrhnuto několik definic.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Tato vysvětlení vychází z...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit