Thai | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Allgemeine Einführung in ein Thema
On tunnettu tosiasia, että...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Allgemeine Einführung in ein Thema
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Itsepintainen perusajatus... on...
รูปแบบคงที่...คือ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tarkoituksemme on...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Määritelmältään...tarkoittaa...
ในความหมาย... หมายถึง...
Definition eines Begriffs
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Definition eines Begriffs
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Definition eines Begriffs
Termi... viittaa...
คำนี้...หมายถึง...
Definition eines Begriffs
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mukaan ... määritellään...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
On tärkeää painottaa...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Betonung der Relevanz einer Definition
Keskitymme...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Tarkoitamme tällä, että...
เราหมายถึงว่า...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Useita selityksiä on tarjottu.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Weiterführende Erklärung einer Definition
Nämä selitykset kumpuavat...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Vorstellung der zentralen Hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit