Spanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allgemeine Einführung in ein Thema
On tunnettu tosiasia, että...
Ya es bien sabido que...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Mucho se ha escrito sobre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Examinaremos los factores...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Itsepintainen perusajatus... on...
Un tema persistente en... es...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Esta investigación explora las causas de...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tarkoituksemme on...
Tenemos como propósito...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Määritelmältään...tarkoittaa...
...es por definición...
Definition eines Begriffs
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definition eines Begriffs
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Es importante entender correctamente la definición de...
Definition eines Begriffs
Termi... viittaa...
El término... se refiere a...
Definition eines Begriffs
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mukaan ... määritellään...
De acuerdo con..., ... se define como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... se entiende como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
On tärkeää painottaa...
Es importante enfatizar...
Betonung der Relevanz einer Definition
Keskitymme...
Nuestro punto de enfoque será...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Tarkoitamme tällä, että...
Queremos decir...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
X encontró una relación significativa entre... y ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit