Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Allgemeine Einführung in ein Thema
On tunnettu tosiasia, että...
It is a well-known fact that…
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
A great deal is being written and said about…
Allgemeine Einführung in ein Thema
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
It is generally agreed today that…
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
We then review the factors…
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
We build on this analysis to identify…
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Itsepintainen perusajatus... on...
A persistent theme in...is…
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
This research explores the causes of…
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
The authors of more recent studies have proposed that…
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tarkoituksemme on...
Our purpose is to…
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Määritelmältään...tarkoittaa...
By definition… means…
Definition eines Begriffs
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definition eines Begriffs
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
It is important to be clear about the definition of…
Definition eines Begriffs
Termi... viittaa...
The term… refers to…
Definition eines Begriffs
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
The standard model suggests that… can be defined as…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mukaan ... määritellään...
According to..., …is defined as…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
…is commonly understood to mean…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Two brief examples might clarify this concept.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
On tärkeää painottaa...
It is important to emphasize…
Betonung der Relevanz einer Definition
Keskitymme...
Our focus is on…
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Finally, we should clarify our definition of…
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Tarkoitamme tällä, että...
What we mean is that…
Weiterführende Erklärung einer Definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Several explanations have been offered.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Nämä selitykset kumpuavat...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Following..., scholars have argued that …
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vorstellung der zentralen Hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...found a significant correlation between… and…
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit