Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allgemeine Einführung in ein Thema
On tunnettu tosiasia, että...
众所周知...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
如今,大家普遍认为...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
我们审视...等方面。
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
在此分析基础上,我们论证...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Itsepintainen perusajatus... on...
在...领域,学者们普遍认为...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
这项研究探寻...的原因
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
近期相关研究的作者建议...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tarkoituksemme on...
我们的目的是...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Määritelmältään...tarkoittaa...
根据定义,...的意思是...
Definition eines Begriffs
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Definition eines Begriffs
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
明确...的定义很重要
Definition eines Begriffs
Termi... viittaa...
术语...指...
Definition eines Begriffs
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
根据标准模型,...可以被定义为...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mukaan ... määritellään...
根据...,...被定义为...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...普遍被认为是指...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
提到...,通常我们想到的是...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
On tärkeää painottaa...
强调...很重要
Betonung der Relevanz einer Definition
Keskitymme...
我们的关注点在...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最后,我们应该明确对...的定义
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Tarkoitamme tällä, että...
我们的意思是...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Useita selityksiä on tarjottu.
就此可以提供几种解释。
Weiterführende Erklärung einer Definition
Nämä selitykset kumpuavat...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
根据...,其他学者认为...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
研究表明多种因素与...相关
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...发现...和...存在重要关联
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit