Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Estas konata fakto, ke...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Multa estas verkita kaj dirita pri...
En hel del skrivs och sägs om...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Det är idag allmänt accepterat att...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Vi granskar därefter de faktorer...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Daura temo en... estas...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Nia celo estas...
Syftet är att ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Per difino... signifas...
… betyder per definition …
Definition eines Begriffs
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definition eines Begriffs
Estas grave, havi certe la difino de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definition eines Begriffs
La termino... rilatas al...
Termen ... hänvisar till ...
Definition eines Begriffs
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Enligt ... definieras ... som ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...estas kutime komprenita por signifi...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Gravas emfazi...
Det är viktigt att understryka ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Nia fokuso estas sur...
Vårt fokus ligger på ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Kion ni volas diri, estas ke...
Vad vi menar med detta är att ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Flera förklaringar har erbjudits.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit