Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allgemeine Einführung in ein Thema
It is a well-known fact that…
Közismert tény, miszerint...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
A great deal is being written and said about…
Rengeteg anyag szól arról...
Allgemeine Einführung in ein Thema
It is generally agreed today that…
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
We then review the factors…
Utána áttekintjük a tényezőket...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
We build on this analysis to identify…
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
A persistent theme in...is…
A...egy állandó téma a ...-ban.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
This research explores the causes of…
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
The authors of more recent studies have proposed that…
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Our purpose is to…
A célunk, hogy...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

By definition… means…
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definition eines Begriffs
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definition eines Begriffs
It is important to be clear about the definition of…
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definition eines Begriffs
The term… refers to…
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definition eines Begriffs
The standard model suggests that… can be defined as…
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
According to..., …is defined as…
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
…is commonly understood to mean…
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
What we usually have in mind when we talk about… is…
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Two brief examples might clarify this concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
It is important to emphasize…
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Betonung der Relevanz einer Definition
Our focus is on…
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Finally, we should clarify our definition of…
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
What we mean is that…
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Weiterführende Erklärung einer Definition
Several explanations have been offered.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Weiterführende Erklärung einer Definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Following..., scholars have argued that …
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

The central question then becomes: how might… affect…?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Vorstellung der zentralen Hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Vorstellung der zentralen Hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...found a significant correlation between… and…
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit