Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
It is a well-known fact that…
Je obecně známým faktem, že...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
A great deal is being written and said about…
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
It is generally agreed today that…
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
We then review the factors…
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
We build on this analysis to identify…
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
A persistent theme in...is…
Přetrvávající otázka v...je...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
This research explores the causes of…
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
The authors of more recent studies have proposed that…
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Our purpose is to…
Našim cílem je...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

By definition… means…
Podle definice...znamená...
Definition eines Begriffs
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definition eines Begriffs
It is important to be clear about the definition of…
Je důležité si ujasnit definici...
Definition eines Begriffs
The term… refers to…
Termín...odkazuje na...
Definition eines Begriffs
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
According to..., …is defined as…
Podle... je definován/a jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
…is commonly understood to mean…
...se obecně rozumí...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
What we usually have in mind when we talk about… is…
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Two brief examples might clarify this concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
It is important to emphasize…
Je důležité zdůraznit...
Betonung der Relevanz einer Definition
Our focus is on…
Zaměřujeme se na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Finally, we should clarify our definition of…
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
What we mean is that…
To, co máme na mysli, je...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Several explanations have been offered.
Bylo navrhnuto několik definic.
Weiterführende Erklärung einer Definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tato vysvětlení vychází z...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Following..., scholars have argued that …
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

The central question then becomes: how might… affect…?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Vorstellung der zentralen Hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...found a significant correlation between… and…
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit