Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
It is a well-known fact that…
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
A great deal is being written and said about…
Wiele się mówi i pisze o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
It is generally agreed today that…
Przyjęło się twierdzić, że...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
We then review the factors…
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
We build on this analysis to identify…
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
A persistent theme in...is…
Stałym tematem w...jest...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
This research explores the causes of…
Praca ta bada przyczyny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Our purpose is to…
Naszym celem jest...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

By definition… means…
Z definicji... wynika...
Definition eines Begriffs
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definition eines Begriffs
It is important to be clear about the definition of…
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definition eines Begriffs
The term… refers to…
Termin...odnosi się do...
Definition eines Begriffs
The standard model suggests that… can be defined as…
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
According to..., …is defined as…
Według... , jest zdefiniowany jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
…is commonly understood to mean…
...jest powszechnie rozumiany jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Two brief examples might clarify this concept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
It is important to emphasize…
Należy podkreślić,...
Betonung der Relevanz einer Definition
Our focus is on…
Skupiając się na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Finally, we should clarify our definition of…
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
What we mean is that…
Mam na myśli, że...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Several explanations have been offered.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Weiterführende Erklärung einer Definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Following..., scholars have argued that …
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

The central question then becomes: how might… affect…?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...found a significant correlation between… and…
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit