Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
众所周知...
Je obecně známým faktem, že...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
如今,大家普遍认为...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
我们审视...等方面。
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在此分析基础上,我们论证...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在...领域,学者们普遍认为...
Přetrvávající otázka v...je...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
这项研究探寻...的原因
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
近期相关研究的作者建议...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
我们的目的是...
Našim cílem je...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

根据定义,...的意思是...
Podle definice...znamená...
Definition eines Begriffs
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definition eines Begriffs
明确...的定义很重要
Je důležité si ujasnit definici...
Definition eines Begriffs
术语...指...
Termín...odkazuje na...
Definition eines Begriffs
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
根据...,...被定义为...
Podle... je definován/a jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...普遍被认为是指...
...se obecně rozumí...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
提到...,通常我们想到的是...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
两个简短的例子可以解释这一概念。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
强调...很重要
Je důležité zdůraznit...
Betonung der Relevanz einer Definition
我们的关注点在...
Zaměřujeme se na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
最后,我们应该明确对...的定义
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
我们的意思是...
To, co máme na mysli, je...
Weiterführende Erklärung einer Definition
就此可以提供几种解释。
Bylo navrhnuto několik definic.
Weiterführende Erklärung einer Definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tato vysvětlení vychází z...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
根据...,其他学者认为...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

那么核心问题是:...将如何影响...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Vorstellung der zentralen Hypothese
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Vorstellung der zentralen Hypothese
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Vorstellung der zentralen Hypothese
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
研究表明多种因素与...相关
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...发现...和...存在重要关联
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit