Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Allgemeine Einführung in ein Thema
众所周知...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Wiele się mówi i pisze o...
Allgemeine Einführung in ein Thema
如今,大家普遍认为...
Przyjęło się twierdzić, że...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
我们审视...等方面。
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在此分析基础上,我们论证...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在...领域,学者们普遍认为...
Stałym tematem w...jest...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
这项研究探寻...的原因
Praca ta bada przyczyny...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
近期相关研究的作者建议...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
我们的目的是...
Naszym celem jest...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

根据定义,...的意思是...
Z definicji... wynika...
Definition eines Begriffs
在这篇论文中,术语...的意思是...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definition eines Begriffs
明确...的定义很重要
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definition eines Begriffs
术语...指...
Termin...odnosi się do...
Definition eines Begriffs
根据标准模型,...可以被定义为...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
根据...,...被定义为...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...普遍被认为是指...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
提到...,通常我们想到的是...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
两个简短的例子可以解释这一概念。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
强调...很重要
Należy podkreślić,...
Betonung der Relevanz einer Definition
我们的关注点在...
Skupiając się na...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
最后,我们应该明确对...的定义
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
我们的意思是...
Mam na myśli, że...
Weiterführende Erklärung einer Definition
就此可以提供几种解释。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Weiterführende Erklärung einer Definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
根据...,其他学者认为...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

那么核心问题是:...将如何影响...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Vorstellung der zentralen Hypothese
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vorstellung der zentralen Hypothese
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
研究表明多种因素与...相关
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...发现...和...存在重要关联
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit