Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allgemeine Einführung in ein Thema
众所周知...
Het is een welbekend feit dat ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allgemeine Einführung in ein Thema
如今,大家普遍认为...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
我们审视...等方面。
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在此分析基础上,我们论证...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在...领域,学者们普遍认为...
Een vast onderwerp in ... is ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
这项研究探寻...的原因
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
近期相关研究的作者建议...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
我们的目的是...
Ons doel is, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

根据定义,...的意思是...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definition eines Begriffs
在这篇论文中,术语...的意思是...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definition eines Begriffs
明确...的定义很重要
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definition eines Begriffs
术语...指...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definition eines Begriffs
根据标准模型,...可以被定义为...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
根据...,...被定义为...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...普遍被认为是指...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
提到...,通常我们想到的是...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
两个简短的例子可以解释这一概念。
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
强调...很重要
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Betonung der Relevanz einer Definition
我们的关注点在...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
最后,我们应该明确对...的定义
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
我们的意思是...
Daarmee bedoelen we ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
就此可以提供几种解释。
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Weiterführende Erklärung einer Definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
根据...,其他学者认为...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

那么核心问题是:...将如何影响...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Vorstellung der zentralen Hypothese
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
研究表明多种因素与...相关
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...发现...和...存在重要关联
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit