Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allgemeine Einführung in ein Thema
众所周知...
On tunnettu tosiasia, että...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allgemeine Einführung in ein Thema
如今,大家普遍认为...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
我们审视...等方面。
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在此分析基础上,我们论证...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在...领域,学者们普遍认为...
Itsepintainen perusajatus... on...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
这项研究探寻...的原因
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
近期相关研究的作者建议...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
我们的目的是...
Tarkoituksemme on...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

根据定义,...的意思是...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definition eines Begriffs
在这篇论文中,术语...的意思是...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definition eines Begriffs
明确...的定义很重要
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definition eines Begriffs
术语...指...
Termi... viittaa...
Definition eines Begriffs
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
根据...,...被定义为...
...mukaan ... määritellään...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...普遍被认为是指...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
提到...,通常我们想到的是...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
两个简短的例子可以解释这一概念。
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
强调...很重要
On tärkeää painottaa...
Betonung der Relevanz einer Definition
我们的关注点在...
Keskitymme...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
最后,我们应该明确对...的定义
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
我们的意思是...
Tarkoitamme tällä, että...
Weiterführende Erklärung einer Definition
就此可以提供几种解释。
Useita selityksiä on tarjottu.
Weiterführende Erklärung einer Definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Nämä selitykset kumpuavat...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
根据...,其他学者认为...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

那么核心问题是:...将如何影响...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Vorstellung der zentralen Hypothese
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Vorstellung der zentralen Hypothese
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Vorstellung der zentralen Hypothese
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
研究表明多种因素与...相关
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...发现...和...存在重要关联
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit