Vietnamesisch | Phrasen - Reisen | Zahlen und Geld

Zahlen und Geld - Zahlen

零(líng)
không
Zahl
一(yī)
một
Zahl
二(èr)
hai
Zahl
三(sān)
ba
Zahl
四(sì)
bốn
Zahl
五(wǔ)
năm
Zahl
六(liù)
sáu
Zahl
七(qī)
bảy
Zahl
八(bā)
tám
Zahl
九(jiǔ)
chín
Zahl
十(shí)
mười
Zahl
十一(shíyī)
mười một
Zahl
十二(shí'èr)
mười hai
Zahl
十三(shísān)
mười ba
Zahl
十四(shísì)
mười bốn
Zahl
十五(shíwǔ)
mười lăm
Zahl
十六(shíliù)
mười sáu
Zahl
十七(shíqī)
mười bảy
Zahl
十八(shíbā)
mười tám
Zahl
十九(shíjiǔ)
mười chín
Zahl
二十(èrshí)
hai mươi
Zahl
三十(sānshí)
ba mươi
Zahl
四十(sìshí)
bốn mươi
Zahl
五十(wǔshí)
năm mươi
Zahl
六十(liùshí)
sáu mươi
Zahl
七十(qīshí)
bảy mươi
Zahl
八十(bāshí)
tám mươi
Zahl
九十(jiǔshí)
chín mươi
Zahl
一百(yībǎi)
trăm
Zahl
一百万(yībǎi wàn)
triệu
Zahl
十亿(shí yì)
tỉ
Zahl

Zahlen und Geld - Geld

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
Nachfragen, welche Zahlmethoden möglich sind
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... thẻ tín dụng?
Zahlungsmethode
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... thẻ thanh toán?
Zahlungsmethode
…现金?(…xiànjīn?)
... tiền mặt?
Zahlungsmethode
…支票?(…zhīpiào?)
... séc?
Zahlungsmethode
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Tôi muốn đổi tiền.
Du willst Geld einer Währung in eine andere umtauschen
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
Nach dem Wechselkurs fragen

Zahlen und Geld - Bankautomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Mời bạn nhập mã PIN.
Es wird nach Deinem persönlichen Pin gefragt
取款(qǔkuǎn)
Rút tiền
Die Option zum Geld abheben
确认(quèrèn)
Xác nhận
Einen Arbeitsvorgang akzeptieren
取消(qǔxiāo)
Hủy
Einen Arbeitsvorgang abbrechen
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Chọn khoản tiền
Den Geldbetrag auswählen
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Bạn có muốn in hóa đơn không?
Eine Quittung für das Geldabheben bekommen