Thai | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

Estoy perdido.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du weißt nicht, wo Du bist
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
¿En dónde puedo encontrar____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Nach einem bestimmten Ort fragen
... el sanitario/servicio de baño?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
Zimmer
... un banco/casa de cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
Gebäude
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
Gebäude
... gasolinera?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
Gebäude
... un hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
Gebäude
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
Gebäude
... una tienda departamental?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
Gebäude
... un supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
Gebäude
... la parada del autobús?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
Ort
... la estación del metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
Ort
... una oficina de información turística?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
Gebäude
... un cajero automático?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
Ort
¿Cómo llego a___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestimmter Ort
... la estación del tren?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestimmter Ort
... el aeropuerto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestimmter Ort
... la estación de policías?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestimmter Ort
... la embajada de [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
die Botschaft von einem bestimmten Land
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
... bar?
...บาร์? (...bar?)
Ort
...café?
...คาเฟ่? (...cafe?)
Ort
... restaurante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
Ort
... club nocturno?
...ผับ? (...pub?)
Ort
... hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
Ort
... atracción turística?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
Ort
... sitio histórico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
Ort
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

Gire a la izquierda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Weganweisungen geben
Gire a la derecha.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Weganweisungen geben
Siga derecho.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Weganweisungen geben
Regrese.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Weganweisungen geben
Pare.
หยุด (yhood)
Weganweisungen geben
Vaya hacia___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Weganweisungen geben
Pase el/la___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Weganweisungen geben
Ponga atención a___.
ระวัง___ (rawang____.)
Weganweisungen geben
cuesta abajo
ลงเขา (long kao)
Weganweisungen geben
cuesta arriba
ขึ้นเขา (kuen kao)
Weganweisungen geben
intersección
สี่แยก (see yak)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
semáforos
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
parque
จอดรถ (jord-rod)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
... boleto sencillo...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
einfache Fahrkarte
... boleto de regreso...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
... primera clase/segunda clase
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
... pase por un día ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
... pase semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
... pase mensual ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Einen bestimmen Platz reservieren
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Nach der Fahrzeit fragen
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
¿Está ocupado éste asiento?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
Ese es mi asiento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

abierto
เปิด (perd)
Ein Geschäft ist geöffnet
cerrado
ปิด (pid)
Ein Geschäft ist geschlossen
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Schild für den Eingang
salida
ทางออก (tang-ork)
Schild für den Ausgang
empuje
ผลัก (pluk)
jale
ดึง (deung)
hombres/caballeros
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilette für Männer
mujeres/damas
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilette für Frauen
lleno/ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
Habitaciones libres/desocupado
ว่าง (wang)
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
Necesito ir a__[lugar]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
¿Puede esperar aquí por un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
¡Siga ese carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
... por un día/una semana
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
Quisiera un seguro de cobertura total.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
No necesito seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Überhaupt keine Versicherung bekommen
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
Me gustaría incluir un conductor extra
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
El tanque no está lleno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
El motor hace un sonido extraño.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
El coche se encuentra dañado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist