Thai | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

Mi sono perso.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du weißt nicht, wo Du bist
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
Dove posso trovare ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Nach einem bestimmten Ort fragen
... un bagno?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
Zimmer
... una banca/sportello di cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
Gebäude
... un albergo?
...โรงแรม? (rong ram?)
Gebäude
... un benzinaio?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
Gebäude
... un ospedale?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
Gebäude
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
Gebäude
... un grande magazzino?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
Gebäude
... un supermercato?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
Gebäude
... la fermata dell'autobus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
Ort
... la fermata della metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
Ort
... un ufficio di informazione turistica?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
Gebäude
... un bancomat/sportello bancario automatico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
Ort
Come si arriva __?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestimmter Ort
... alla stazione del treno?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestimmter Ort
... all'aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestimmter Ort
... alla centrale di polizia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestimmter Ort
... all'ambasciata di [paese]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
die Botschaft von einem bestimmten Land
Ci può consigliare un buon ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
... bar?
...บาร์? (...bar?)
Ort
... caffé?
...คาเฟ่? (...cafe?)
Ort
... ristorante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
Ort
... night club?
...ผับ? (...pub?)
Ort
... albergo?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
Ort
... attrazione turistica?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
Ort
... sito storico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
Ort
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

Gira a sinistra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Weganweisungen geben
Gira a destra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Weganweisungen geben
Sempre dritto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Weganweisungen geben
Torna indietro.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Weganweisungen geben
Fermati.
หยุด (yhood)
Weganweisungen geben
Vai verso ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Weganweisungen geben
Vai oltre ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Weganweisungen geben
Cerca il/la ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Weganweisungen geben
in discesa
ลงเขา (long kao)
Weganweisungen geben
in salita
ขึ้นเขา (kuen kao)
Weganweisungen geben
incrocio
สี่แยก (see yak)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
semafori
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
parco
จอดรถ (jord-rod)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
... biglietto solo andata...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
einfache Fahrkarte
... andata e ritorno...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
... biglietto di prima/seconda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
... biglietto giornaliero...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
... un abbonamento settimanale...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
... un abbonamento mensile ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Einen bestimmen Platz reservieren
Si ferma a ___[luogo]___?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Nach der Fahrzeit fragen
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
È occupato questo posto?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
Questo è il mio posto.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

aperto
เปิด (perd)
Ein Geschäft ist geöffnet
chiuso
ปิด (pid)
Ein Geschäft ist geschlossen
entrata
ทางเข้า (tang kao)
Schild für den Eingang
uscita
ทางออก (tang-ork)
Schild für den Ausgang
spingere
ผลัก (pluk)
tirare
ดึง (deung)
uomini
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilette für Männer
donne
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilette für Frauen
pieno/occupato
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
libero
ว่าง (wang)
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
Devo andare a ___[destinazione]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
Può aspettare qui un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
Segua quella macchina!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

Dov'è il noleggio auto?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
... per un giorno/una settimana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
Non ho bisogno di assicurazione.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Überhaupt keine Versicherung bekommen
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
Dov'è il prossimo benzinaio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
Vorrei includere un secondo guidatore.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
Non c'è il pieno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
Il motore fa uno strano rumore.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
L'auto è danneggiata.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist