Thai | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

我迷路了。(wǒ mílù le.)
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du weißt nicht, wo Du bist
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Nach einem bestimmten Ort fragen
…浴室?(…yùshì?)
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
Zimmer
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
Gebäude
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (rong ram?)
Gebäude
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
Gebäude
…医院?(…yīyuàn?)
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
Gebäude
…药店?(…yàodiàn?)
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
Gebäude
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
Gebäude
…超市?(…chāoshì?)
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
Gebäude
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
Ort
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
Ort
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
Gebäude
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
Ort
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestimmter Ort
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestimmter Ort
…机场?(…jīchǎng?)
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestimmter Ort
…警察局?(…jǐngchá jú?)
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestimmter Ort
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
die Botschaft von einem bestimmten Land
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
…酒吧?(…jiǔbā?)
...บาร์? (...bar?)
Ort
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...คาเฟ่? (...cafe?)
Ort
…饭店?(…fàndiàn?)
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
Ort
…夜店?(…yèdiàn?)
...ผับ? (...pub?)
Ort
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (...rong-ram?)
Ort
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
Ort
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
Ort
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

左转。(zuǒ zhuǎn.)
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Weganweisungen geben
右转。(yòu zhuǎn.)
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Weganweisungen geben
直走。(zhí zǒu.)
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Weganweisungen geben
往回走。(wǎng huí zǒu.)
เดินกลับไป (dern glub pai)
Weganweisungen geben
停。(tíng.)
หยุด (yhood)
Weganweisungen geben
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Weganweisungen geben
走过 ___。(zǒuguò___.)
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Weganweisungen geben
看着 ___。(kànzhe ___.)
ระวัง___ (rawang____.)
Weganweisungen geben
下坡(xià pō)
ลงเขา (long kao)
Weganweisungen geben
上坡(shàng pō)
ขึ้นเขา (kuen kao)
Weganweisungen geben
十字路口(shízìlù kǒu)
สี่แยก (see yak)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
交通灯(jiāotōng dēng)
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
公园(gōngyuán)
จอดรถ (jord-rod)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
…单程票…(…dān chéng piào…)
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
einfache Fahrkarte
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
…天票…(…tiān piào…)
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
…周票…(…zhōu piào…)
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
…月票…(…yuèpiào…)
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Einen bestimmen Platz reservieren
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Nach der Fahrzeit fragen
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

营业中(yíngyè zhōng)
เปิด (perd)
Ein Geschäft ist geöffnet
关门(guānmén)
ปิด (pid)
Ein Geschäft ist geschlossen
入口处(rùkǒu chù)
ทางเข้า (tang kao)
Schild für den Eingang
出口(chūkǒu)
ทางออก (tang-ork)
Schild für den Ausgang
推(tuī)
ผลัก (pluk)
拉(lā)
ดึง (deung)
男士(nánshì)
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilette für Männer
女士(nǚshì)
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilette für Frauen
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
空闲(kòng xián)
ว่าง (wang)
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Überhaupt keine Versicherung bekommen
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
车坏了。(chē huàile.)
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist