Chinesisch | Phrasen - Reisen | Gesundheit

Gesundheit - Notfall

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Um unverzügliche medizinische Hilfe bitten
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Nach sofortiger medizinischer Hilfe schreien
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Einen Krankenwagen verlangen

Gesundheit - Beim Arzt

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Zeigen, wo es schmerzt
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Zeigen, wo man einen Ausschlag hat
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Mitteilen, dass man Fieber hat
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Mitteilen, dass man eine Erkältung hat
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Mitteilen, dass man Husten hat
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Mitteilen, dass man in letzter Zeit immer müde war
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Mitteilen, dass einem schwindelig ist
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Mitteilen, dass man sich nicht nach Essen fühlt
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Mitteilen, dass man nachts nicht schlafen kann
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Vermuten, dass ein Insektenstich am Unwohlsein Schuld sein könnte
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Vermuten, dass die Hitze am Unwohlsein Schuld sein könnte
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Vermuten, dass falsches Essen an deine Erkrankung Schuld ist
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Zeigen, wo es am Körper schmerzt
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Zeigen, welches Körperteil man nicht bewegen kann
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Körperteil
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Körperteil
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Körperteil
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Körperteil
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Körperteil
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Körperteil
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Körperteil
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Körperteil
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Körperteil
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Körperteil
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Körperteil
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Körperteil
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Körperteil
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Körperteil
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Mitteilen, dass man Diabetes hat
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Mitteilen, dass du Asthma hast
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Mitteilen, dass man eine Erkrankung am Herz hat
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Mitteilen, dass man schwanger ist
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Nach der Dosierung der Medikamente fragen
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Fragen, ob die Krankheit auf andere Menschen übertragen werden kann
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Fragen, ob du bestimmte Aktivitäten weiter ausführen kannst, obwohl du krank bist
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Deine Versicherungspapiere zeigen
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Erklären, dass du nicht versichert bist
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Den Arzt nach einem Nachweis fragen, dass du krank bist
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Sagen, dass sich deine Zustand leicht verbessert hat
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Sagen, dass sich dein Zusatnd verschlechtert hat
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Sagen, dass sich dein Zustand nicht geändert hat

Gesundheit - Apotheke

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Ein bestimmtes Produkt kaufen wollen
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medikament
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Medikament
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
Medikament
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
Medikament
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
Medikament
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
Medikament
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Medizinisches Produkt
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Medizinisches Produkt
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Medizinisches Produkt
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Medizinisches Produkt
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Medizinisches Produkt
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Weiteres Produkt
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Weiteres Produkt

Gesundheit - Allergien

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Über deine Allergien informieren
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Allergie
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Tierallergie
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektenallergie
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergie
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Allergie
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Allergie
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Medikamentenallergie
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Lebensmittelallergie
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Lebensmittelallergie
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Lebensmittelallergie
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Lebensmittelallergie
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Lebensmittelallergie
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Lebensmittelallergie
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Lebensmittelallergie
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Lebensmittelallergie
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Lebensmittelallergie
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Lebensmittelallergie
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Lebensmittelallergie
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Lebensmittelallergie
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Lebensmittelallergie
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Lebensmittelallergie