Thai | Phrasen - Reisen | Gesundheit

Gesundheit - Notfall

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Um unverzügliche medizinische Hilfe bitten
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Nach sofortiger medizinischer Hilfe schreien
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Einen Krankenwagen verlangen

Gesundheit - Beim Arzt

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Zeigen, wo es schmerzt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Zeigen, wo man einen Ausschlag hat
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Mitteilen, dass man Fieber hat
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Mitteilen, dass man eine Erkältung hat
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Mitteilen, dass man Husten hat
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Mitteilen, dass man in letzter Zeit immer müde war
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Mitteilen, dass einem schwindelig ist
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Mitteilen, dass man sich nicht nach Essen fühlt
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Mitteilen, dass man nachts nicht schlafen kann
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Vermuten, dass ein Insektenstich am Unwohlsein Schuld sein könnte
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Vermuten, dass die Hitze am Unwohlsein Schuld sein könnte
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Vermuten, dass falsches Essen an deine Erkrankung Schuld ist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Zeigen, wo es am Körper schmerzt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Zeigen, welches Körperteil man nicht bewegen kann
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Körperteil
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Körperteil
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Körperteil
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Körperteil
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Körperteil
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Körperteil
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Körperteil
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Körperteil
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Körperteil
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Körperteil
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Körperteil
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Körperteil
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Körperteil
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Körperteil
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Mitteilen, dass man Diabetes hat
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Mitteilen, dass du Asthma hast
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Mitteilen, dass man eine Erkrankung am Herz hat
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Mitteilen, dass man schwanger ist
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Nach der Dosierung der Medikamente fragen
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Fragen, ob die Krankheit auf andere Menschen übertragen werden kann
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Fragen, ob du bestimmte Aktivitäten weiter ausführen kannst, obwohl du krank bist
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Deine Versicherungspapiere zeigen
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Erklären, dass du nicht versichert bist
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Den Arzt nach einem Nachweis fragen, dass du krank bist
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Sagen, dass sich deine Zustand leicht verbessert hat
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Sagen, dass sich dein Zusatnd verschlechtert hat
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Sagen, dass sich dein Zustand nicht geändert hat

Gesundheit - Apotheke

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Ein bestimmtes Produkt kaufen wollen
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medikament
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Medikament
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Medikament
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Medikament
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medikament
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medikament
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Medizinisches Produkt
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Medizinisches Produkt
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Medizinisches Produkt
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Medizinisches Produkt
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Medizinisches Produkt
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Weiteres Produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Weiteres Produkt

Gesundheit - Allergien

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Über deine Allergien informieren
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergie
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Tierallergie
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Insektenallergie
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergie
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Allergie
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Allergie
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Medikamentenallergie
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Lebensmittelallergie
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Lebensmittelallergie
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Lebensmittelallergie
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Lebensmittelallergie
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Lebensmittelallergie
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Lebensmittelallergie
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Lebensmittelallergie
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Lebensmittelallergie
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Lebensmittelallergie
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Lebensmittelallergie
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Lebensmittelallergie
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Lebensmittelallergie
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Lebensmittelallergie
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Lebensmittelallergie