Chinesisch | Phrasen - Reisen | Flirten

Flirten - Gespräch

Μπορώ να καθίσω; (Boró na kathíso?)
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Fragen, ob Du Dich neben jemanden setzen/zu jemanden stellen kannst
Μπορώ να σας κεράσω κάτι; (Boró na sas keráso káti?)
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Fragen, ob Du die Person auf ein Getränk einladen darfst
Έρχεσαι συχνά εδώ; (Érhese sihná edó?)
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Geplauder
Λοιπόν, τι επαγγέλλεστε; (Lipón, ti epagéleste?)
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Geplauder
Θες να χορέψεις; (Thes na horépsis?)
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Jemanden fragen, ob er/sie mit dir tanzen möchte
Θέλεις να βγούμε έξω λίγο; (Thélis na vgúme éxo lígo?)
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Eine Person fragen, ob er/sie kurz mit Dir hinausgehen will
Θες να πας σε άλλο πάρτι; (Thes na pas se állo párti?)
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Eine Person fragen, ob er/sie mit Dir zu einer anderen Party gehen möchte
Φύγαμε! (Fígame!)
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Eine Person fragen, ob sie mit Dir woanders hingeht
Το σπίτι μου ή το δικό σου; (To spíti mu i to dikó su?)
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Die Person fragen, ob ihr die Nacht bei Dir oder ihm/ihr verbringt
Θες να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί στο σπίτι μου; (Thes na parakoluthísume mya tenía mazí sto spíti mu?)
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Eine Person einladen, mit Dir zu Hause einen Film zu schauen
Έχεις σχέδια για απόψε; (Éhis schédia ya apópse?)
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirekt nach einer Verabredung fragen
Θες να πάμε για μεσημεριανό / δείπνο μαζί μου κάποια στιγμή; (Thes na páme ya mesimeryanó / dípno mazí mu kápya stigmí?)
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Nach einer Verabredung fragen
Θες να πας για καφέ; (Thes na pas ya kafé?)
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Fragen, ob die Person etwas Zeit zusammen verbringen möchte, um sich besser kennenzulernen
Μπορώ να σε συνοδεύσω/οδηγήσω σπίτι σου; (Boró na se sinodéfso/odigíso spíti su?)
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Interesse zeigen, den Abend noch nicht so schnell zu Ende gehen zu lassen
Θα ήθελες να ξαναβρεθούμε; (Tha ítheles na xanavrethoúme?)
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Nach einer weiteren Verabredung fragen
Πέρασα καταπληκτικά μαζί σου! Καλό βράδυ! (Pérasa kataplihtiká mazí su! Kaló vrádi!)
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Auf höfliche Art den Abend beenden
Θα ήθελες να περάσεις μέσα για καφέ; (Tha ítheles na perásis mésa ya kafé?)
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Die Person in dein zu Hause einladen

Flirten - Komplimente machen

Είσαι πανέμορφος/η! (Íse panémorfos/i!)
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Komplimente über das Aussehen von jemanden machen
Έχεις πλάκα! (Éhis pláka!)
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Jemanden zu seinem/ihren Humor Komplimente machen
Έχεις όμορφα μάτια! (Éhis ómorfa mátya!)
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Die Augen von jemanden komplimentieren
Είσαι καταπληκτικός/η χορευτής/τρια! (Íse kataplihtikós/i horeftís/tria!)
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Jemanden Komplimente zum Tanzstil machen
Είσαι όμορφος/η σε αυτό το φόρεμα / πουκάμισο! (Íse ómorfos/i se aftó to fórema/pukámiso!)
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Komplimente zum Outfit/der Figur machen
Σκεφτόμουν για σένα όλη μέρα! (Skeftómun ya séna óli méra!)
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Der Person zeigen, dass Du sie sehr magst
Χαρά μου να μιλήσω μαζί σου! (Hará mu na milíso mazí su!)
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Komplimente am Ende des Gespräches machen

Flirten - Nein sagen

Δεν ενδιαφέρομαι. (Den endiaférome.)
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Auf höfliche Weise ablehnen
Άφησε με ήσυχο/η. (Áfise me ísiho/i.)
别烦我。(bié fán wǒ.)
Auf direkte Weise ablehnen
Ουστ από εδώ! (Ust apodó!)
滚!(gǔn!)
Auf unhöfliche Art ablehnen
Μην μ 'αγγίζεις! (Min magkízis!)
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Nein zu den Annäherungsversuchen einer anderen Person sagen
Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου! (Páre ta hérya su apó páno mu!)
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nein sagen, wenn die andere Person Dich berührt