Chinesisch | Phrasen - Reisen | Flirten

Flirten - Gespräch

Må jeg være med?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Fragen, ob Du Dich neben jemanden setzen/zu jemanden stellen kannst
Kan jeg købe noget at drikke til dig?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Fragen, ob Du die Person auf ein Getränk einladen darfst
Kommer du her ofte?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Geplauder
Hvad arbejder du så med?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Geplauder
Vil du danse?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Jemanden fragen, ob er/sie mit dir tanzen möchte
Vil du med ud og have noget frisk luft?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Eine Person fragen, ob er/sie kurz mit Dir hinausgehen will
Vil du med til en anden fest?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Eine Person fragen, ob er/sie mit Dir zu einer anderen Party gehen möchte
Kom, lad os gå!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Eine Person fragen, ob sie mit Dir woanders hingeht
Mit eller dit sted?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Die Person fragen, ob ihr die Nacht bei Dir oder ihm/ihr verbringt
Kunne du tænke dig at se en film hjemme ved mig?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Eine Person einladen, mit Dir zu Hause einen Film zu schauen
Har du planer i aften?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirekt nach einer Verabredung fragen
Kunne du tænke dig at have frokost/middag sammen med mig på et tidspunkt?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Nach einer Verabredung fragen
Kunne du tænke dig at få noget kaffe?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Fragen, ob die Person etwas Zeit zusammen verbringen möchte, um sich besser kennenzulernen
Kan jeg følge/køre dig hjem?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Interesse zeigen, den Abend noch nicht so schnell zu Ende gehen zu lassen
Kunne du tænke dig at mødes igen?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Nach einer weiteren Verabredung fragen
Tak for en dejlig aften! Have en god aften!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Auf höfliche Art den Abend beenden
Kunne du tænke dig at komme med ind og få en kop kaffe?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Die Person in dein zu Hause einladen

Flirten - Komplimente machen

Du er dejlig!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Komplimente über das Aussehen von jemanden machen
Du er sjov!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Jemanden zu seinem/ihren Humor Komplimente machen
Du har smukke øjne!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Die Augen von jemanden komplimentieren
Du er en god danser!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Jemanden Komplimente zum Tanzstil machen
Du ser smuk ud i den kjole/trøje!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Komplimente zum Outfit/der Figur machen
Jeg har tænkt på dig hele dagen!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Der Person zeigen, dass Du sie sehr magst
Det har været rigtig hyggeligt at snakke med dig!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Komplimente am Ende des Gespräches machen

Flirten - Nein sagen

Jeg er ikke interesseret
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Auf höfliche Weise ablehnen
Lad mig være.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Auf direkte Weise ablehnen
Forsvind!
滚!(gǔn!)
Auf unhöfliche Art ablehnen
Lad være med at røre mig!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Nein zu den Annäherungsversuchen einer anderen Person sagen
Fjern dine hænder fra mig!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nein sagen, wenn die andere Person Dich berührt