Chinesisch | Phrasen - Reisen | Außer Haus essen

Außer Haus essen - Am Eingang

Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Eine Reservierung machen
Een tafel voor _[number of people]_ graag.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Nach einem Tisch fragen
Neemt u creditcards aan?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Fragen, ob Du mit Kreditkarte zahlen kannst
Heeft u ook vegetarische opties?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Nach vegetarischen Gerichten fragen
Heeft u ook kosher eten?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Nach koscheren Gerichten fragen
Heeft u ook halal eten?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Nach Halal-Gerichten fragen
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Du würdest während oder nach dem Essen gern Sport sehen

Außer Haus essen - Essen bestellen

Mag ik de kaart?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Nach der Speisekarte fragen
Pardon. We willen graag bestellen.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Der Bedienung sagen, dass man gern bestellen möchte
Wat kunt u me van de kaart aanraden?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Die Bedienung nach Empfehlungen fragen
Is er een specialiteit van het huis?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Fragen, ob es eine Spezialität des Hauses gibt
Is er een specialiteit van de regio?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Fargen, ob das Restaurant eien Spezialtät aus der Region auf der Karte hat
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informieren, dass Du gegen eine bestimmte Zutat allergisch bist
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Herausfinden, ob etwas Zucker oder Kohlenhydrate enthält, da Du Diabetes hast
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Der Bedienung mitteilen, dass Du bestimmte Zutaten nciht isst
Ik wil graag de _[gerecht]_.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Ein bestimmtes Gericht bestellen
We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vorspeisen bestellen
salade
沙拉(shālā)
Gericht
soep
汤(tāng)
Gericht
vlees
肉(ròu)
Essen
varkensvlees
猪肉(zhūròu)
Art von Fleisch
rundvlees
牛肉(niúròu)
Art von Fleisch
kip
鸡肉(jīròu)
Art von Fleisch
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Der Bedienung mitteilen, wie Du Dein Fleisch gern zubereitet hättest
zeevruchten
海鲜(hǎixiān)
Essen
vis
鱼(yú)
Essen
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
Gericht
zout
盐(yán)
peper
胡椒(hújiāo)
mosterd
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
brood
面包(miànbāo)
boter
黄油(huángyóu)
Ik wil graag nog een glas alstublieft!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Nach Nachschlag fragen
Dankuwel, dat is genoeg.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Der Bedienung sagen, dass Du nicht mehr Essen/Getränke möchtest
We willen graag desserts bestellen.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Nachtisch bestellen wollen
Ik wil graag de ___.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Nachtisch bestellen
IJs
冰淇淋(bīngqílín)
Nachtisch
taart
蛋糕(dàngāo)
Nachtisch
chocolade
巧克力(qiǎokèlì)
Nachtisch
koekjes
饼干(bǐnggān)
Nachtisch
Eet smakelijk!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Einen guten Appetit wünschen

Außer Haus essen - Getränke bestellen

Ik wil graag _[drankje]_.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Getränke bestellen
een water met prik
带气的水(dài qì de shuǐ)
Getränk
een water zonder prik
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
Getränk
een biertje
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
Getränk
een fles wijn
一瓶酒(yī píng jiǔ)
Getränk
een koffie
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
Getränk
een thee
一杯茶(yībēi chá)
Getränk
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Nach dem Inhalt von Alkohol fragen

Außer Haus essen - Bezahlen

We willen graag betalen.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Sagen, dass Du gern zahlen willst
We willen graag apart betalen.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Der Bedienung mitteilen, dass die Gruppe getrennt zahlt
Ik betaal alles.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Der Bedienung mitteilen, dass Du für alles bezahlst
Ik trakteer op lunch/avondeten.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Eine andere Person zum Essen einladen und dafür bezahlen
Hou het wisselgeld maar.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Der Bedienung sagen, dass er/sie das Wechselgeld als Trinkgeld behalten kann
Het eten was verrukkelijk!
太美味了!(tài měiwèile!)
Das Essen loben
Mijn complimenten aan de kok!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Das Essen loben

Außer Haus essen - Beschwerden

Mijn eten is koud.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Sich beschweren, dass das Essen kalt ist
Dit is niet goed gaar.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Die Kochzeit war zu kurz
Dit is te gaar.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Die Kochzeit war zu lang
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Feststellen, dass das Gericht nicht das ist, welches Du bestellt hast
De wijn heeft kurk.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Feststellen, dass der Wein verkorkt (schlecht) ist
We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Sich über die Wartezeit vom bestellten Essen beschweren
Dit drankje is niet koud.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Sich über die warme Temperatur des Getränks beschweren
Mijn drankje smaakt vreemd
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Bermerken, dass das Getränk seltsam schmeckt
Ik had drinken zonder ijs besteld.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Bemerken, dass Du ein Getränk mit Eis bekommen hast, obwohl Du ohne Eis bestellt hast
Er mist een gerecht.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Bemerken, dass die Bestellung noch nicht komplett ist
Dit is niet schoon.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Bemerken, dass dein Teller/Besteck/Glas nicht sauber ist

Außer Haus essen - Allergien

Zit hier ___ in?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Nachfragen, ob ein bestimmtes Gericht Zutaten enthält, auf die Du allergisch bist
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Fragen, ob das Gericht ohne die Zutaten zubereitet werden kann, gegen die Du allergisch bist
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Informieren, dass Du Allergien hast und man Dir Medikamente im Notfall geben soll
noten/pinda's
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Lebensmittelallergie
sesamzaad/zonnebloempitten
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Lebensmittelallergie
ei
鸡蛋(jīdàn)
Lebensmittelallergie
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Lebensmittelallergie
meel/tarwe
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Lebensmittelallergie
melk/lactose/zuivel
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Lebensmittelallergie
gluten
面筋(miànjīn)
Lebensmittelallergie
soja
豆类(dòu lèi)
Lebensmittelallergie
peulvruchten/bonen/erwten/mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Lebensmittelallergie
champignons/paddestoelen
蘑菇(mógū)
Lebensmittelallergie
fruit/kiwi/kokosnoot
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Lebensmittelallergie
bieslook/ui/knoflook
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Lebensmittelallergie
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Lebensmittelallergie