Schwedisch | Phrasen - Reisen | Außer Haus essen

Außer Haus essen - Am Eingang

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_.
Eine Reservierung machen
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Ett bord för _[antal personer]_, tack.
Nach einem Tisch fragen
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Accepterar ni kreditkort?
Fragen, ob Du mit Kreditkarte zahlen kannst
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Har ni vegetarisk mat?
Nach vegetarischen Gerichten fragen
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Har ni kosher-rätter?
Nach koscheren Gerichten fragen
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Har ni halal-rätter?
Nach Halal-Gerichten fragen
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen.
Du würdest während oder nach dem Essen gern Sport sehen

Außer Haus essen - Essen bestellen

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Skulle jag kunna få se menyn, tack?
Nach der Speisekarte fragen
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Ursäkta. Vi skulle vilja beställa.
Der Bedienung sagen, dass man gern bestellen möchte
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Vad kan du rekommendera på menyn?
Die Bedienung nach Empfehlungen fragen
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Har ni en husets specialitet?
Fragen, ob es eine Spezialität des Hauses gibt
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Har ni någon lokal specialitet?
Fargen, ob das Restaurant eien Spezialtät aus der Region auf der Karte hat
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det här ____?
Informieren, dass Du gegen eine bestimmte Zutat allergisch bist
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller kolhydrater?
Herausfinden, ob etwas Zucker oder Kohlenhydrate enthält, da Du Diabetes hast
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___?
Der Bedienung mitteilen, dass Du bestimmte Zutaten nciht isst
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack.
Ein bestimmtes Gericht bestellen
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vi skulle vilja beställa förrätt, tack.
Vorspeisen bestellen
沙拉(shālā)
sallad
Gericht
汤(tāng)
soppa
Gericht
肉(ròu)
kött
Essen
猪肉(zhūròu)
fläsk
Art von Fleisch
牛肉(niúròu)
nötkött
Art von Fleisch
鸡肉(jīròu)
kyckling
Art von Fleisch
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Jag skulle vilja få mitt kött blodigt/medium/välstekt.
Der Bedienung mitteilen, wie Du Dein Fleisch gern zubereitet hättest
海鲜(hǎixiān)
skaldjur
Essen
鱼(yú)
fisk
Essen
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
Gericht
盐(yán)
salt
胡椒(hújiāo)
peppar
芥末(jièmò)
senap
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
bröd
黄油(huángyóu)
smör
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack!
Nach Nachschlag fragen
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Tack, det räcker.
Der Bedienung sagen, dass Du nicht mehr Essen/Getränke möchtest
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack.
Nachtisch bestellen wollen
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jag skulle vilja ha ___, tack.
Nachtisch bestellen
冰淇淋(bīngqílín)
glass
Nachtisch
蛋糕(dàngāo)
tårta, bakelse
Nachtisch
巧克力(qiǎokèlì)
choklad
Nachtisch
饼干(bǐnggān)
kakor
Nachtisch
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Smaklig måltid!
Einen guten Appetit wünschen

Außer Haus essen - Getränke bestellen

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack.
Getränke bestellen
带气的水(dài qì de shuǐ)
kolsyrat vatten
Getränk
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
icke-kolsyrat vatten
Getränk
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
en öl
Getränk
一瓶酒(yī píng jiǔ)
en flaska vin
Getränk
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
en kaffe
Getränk
一杯茶(yībēi chá)
en te
Getränk
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Jag dricker inte alkohol. Är det alkohol i den/det här?
Nach dem Inhalt von Alkohol fragen

Außer Haus essen - Bezahlen

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Vi skulle vilja betala, tack.
Sagen, dass Du gern zahlen willst
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vi skulle vilja dela notan.
Der Bedienung mitteilen, dass die Gruppe getrennt zahlt
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Jag betalar hela notan.
Der Bedienung mitteilen, dass Du für alles bezahlst
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Jag bjuder dig på lunch/middag
Eine andere Person zum Essen einladen und dafür bezahlen
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Behåll växeln.
Der Bedienung sagen, dass er/sie das Wechselgeld als Trinkgeld behalten kann
太美味了!(tài měiwèile!)
Maten var utsökt!
Das Essen loben
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Skicka mitt beröm till kocken!
Das Essen loben

Außer Haus essen - Beschwerden

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Min mat är kall.
Sich beschweren, dass das Essen kalt ist
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Det här har inte tillagats ordentligt.
Die Kochzeit war zu kurz
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Det här är överkokt.
Die Kochzeit war zu lang
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Jag beställde inte det här. Jag beställde ___.
Feststellen, dass das Gericht nicht das ist, welches Du bestellt hast
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Det här vinet har korksmak.
Feststellen, dass der Wein verkorkt (schlecht) ist
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Vi beställde för mer än 30 minuter sedan.
Sich über die Wartezeit vom bestellten Essen beschweren
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Den här drycken är inte kall.
Sich über die warme Temperatur des Getränks beschweren
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Min drink smakar konstigt.
Bermerken, dass das Getränk seltsam schmeckt
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Jag beställde min drink utan is.
Bemerken, dass Du ein Getränk mit Eis bekommen hast, obwohl Du ohne Eis bestellt hast
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
En maträtt saknas.
Bemerken, dass die Bestellung noch nicht komplett ist
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Det/Den här är inte ren/(t)
Bemerken, dass dein Teller/Besteck/Glas nicht sauber ist

Außer Haus essen - Allergien

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Är det ___ i det här?
Nachfragen, ob ein bestimmtes Gericht Zutaten enthält, auf die Du allergisch bist
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Kan ni tillaga den här rätten utan ____?
Fragen, ob das Gericht ohne die Zutaten zubereitet werden kann, gegen die Du allergisch bist
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni medicin i min väska/ficka!
Informieren, dass Du Allergien hast und man Dir Medikamente im Notfall geben soll
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nötter/jordnötter
Lebensmittelallergie
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamfrön/solroskärnor
Lebensmittelallergie
鸡蛋(jīdàn)
ägg
Lebensmittelallergie
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
skaldjur/fisk/räkor
Lebensmittelallergie
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mjöl/vetemjöl
Lebensmittelallergie
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mjölk/laktos/mjölkprodukter
Lebensmittelallergie
面筋(miànjīn)
gluten
Lebensmittelallergie
豆类(dòu lèi)
soja
Lebensmittelallergie
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
baljväxter/bönor/ärtor/majs
Lebensmittelallergie
蘑菇(mógū)
svamp
Lebensmittelallergie
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frukt/kiwi/kokosnötter
Lebensmittelallergie
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
gräslök/lök/vitlök
Lebensmittelallergie
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Lebensmittelallergie