Französisch | Phrasen - Reisen | Computer

Computer - Start

复制(fùzhì)
Copier
剪切(jiǎn qiè)
Couper
粘贴(zhāntiē)
Coller
粗体(cū tǐ)
Gras
斜体(xiétǐ)
Italique
下划线(xiàhuáxiàn)
Souligné
字体(zìtǐ)
Police
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Taille de police
筛选(shāixuǎn)
Filtrer
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Trier de A à Z
单元格(dānyuán gé)
Cellule
格式刷(géshì shuā)
Copier le format
填充(tiánchōng)
Remplissage
边缘(biānyuán)
Bordures

Computer - Schaltfläche 'Office'

新建(xīnjiàn)
Nouveau
打开(dǎkāi)
Ouvrir
保存(bǎocún)
Enregistrer
另存为(lìngcún wèi)
Enregistrer sous
打印(dǎyìn)
Imprimer
撤销(chèxiāo)
Annuler
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Restauration
插入(chārù)
Insérer
删除(shānchú)
Supprimer
重命名(chóng mìngmíng)
Renommer
替换(tìhuàn)
Remplacer
关闭(guānbì)
Fermer
取消(qǔxiāo)
Annuler
行(háng)
Ligne
栏(lán)
Colonne
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Aperçu avant impression
最小化(zuìxiǎo huà)
Réduire
恢复(huīfù)
Restaurer

Computer - Einfügen

表格(biǎogé)
Tableau
图片(túpiàn)
Image
图表(túbiǎo)
Graphique
文本框(wénběn kuāng)
Zone de texte
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
En-tête et pied de page
形状(xíngzhuàng)
Forme
分页符(fēnyè fú)
Saut de page

Computer - Seitenlayout

标签(biāoqiān)
Onglet
页边距(yè biān jù)
Marges
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Définir la zone d'impression

Computer - Verweise

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Insérer note de bas de page
插入索引(chārù suǒyǐn)
Insérer index

Computer - Überprüfen

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Orthographe & grammaire
设定语言(shè dìng yǔyán)
Définir la langue
翻译(fānyì)
Traduire
字数统计(zìshù tǒngjì)
Statistiques
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Bulles

Computer - Ansicht

标尺(biāochǐ)
Règle