Chinesisch | Phrasen - Reisen | Allgemein

Allgemein - Unverzichtbar

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Um Hilfe bitten
Bạn có nói được tiếng Anh không?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Eine Person fragen, ob sie Englisch spricht
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Eine Person fragen, ob sie eine bestimmte Sprache spricht
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Erklären, dass man diese Sprache nicht spricht
Tôi không hiểu.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Erklären, dass man etwas nicht versteht

Allgemein - Konversation

Xin chào!
您好!(nín hǎo!)
Standardbegrüßung
Chào bạn!
你好!(nǐ hǎo!)
Informelle Begrüßung
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Begrüßung am Morgen
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Begrüßung am Abend
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
晚安!(wǎn'ān!)
Wird als Verabschiedung am Abend und bevor man ins Bett geht gebraucht
Bạn có khỏe không?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Frage nach dem Befinden der Person am Anfang des Gesprächs
Tôi khỏe, còn bạn?
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Eine höfliche Antwort auf die Frage "Wie geht es Dir?"
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Eine andere Person nach dem Namen fragen
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Einer Person den eigenen Namen sagen
Bạn đến từ đâu?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fragen, woher jemand kommt
Tôi đến từ ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Antworten, woher du kommst
Bạn bao nhiêu tuổi?
您多大了?(nín duōdàle?)
Fragen, wie alt jemand ist
Tôi ___ tuổi.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Antworten, wie alt du bist
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
是(shì)
Positive Antwort
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
不是(bùshì)
Negative Antwort
Làm ơn
请(qǐng)
Höflichkeitsformel zur Unterstreichung einer Aufforderung oder Frage
Của bạn đây / Đây
给你!(gěi nǐ!)
Wird gebraucht, wenn eine Person einer anderen etwas gibt
Cảm ơn (bạn).
谢谢。(xièxiè.)
Jemanden danken
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Wird gebraucht, wenn man jemanden herzlich dankt
Không có gì (đâu).
不客气。(bù kèqì.)
Höfliche Antwort auf "Danke"
Tôi xin lỗi.
对不起。(duìbùqǐ.)
Sich für etwas entschuldigen
(Làm ơn) cho hỏi.
打扰了。(dǎrǎole.)
Um die Aufmerksamkeit von jemanden bitten
Không sao (đâu).
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Auf eine Entschuldigung antworten, falls Du sie akzeptiert hast
Không có gì.
没关系。(méiguānxì.)
Auf eine Entschuldigung antworten, falls Du sie akzeptiert hast
Coi chừng! / Cẩn thận!
当心!(dāngxīn!)
Jemanden auf eine Gefahr aufmerksam machen
Tôi đói.
我饿了。(wǒ è le.)
Wird gebraucht, wenn man hungrig ist
Tôi khát (nước).
我渴了。(wǒ kě le.)
Wird gebraucht, wenn man durstig ist
Tôi mệt.
我累了。(wǒ lèi le.)
Wird gebraucht, wenn man müde ist
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
我病了。(wǒ bìng le.)
Wird gebraucht, wenn man krank ist
Tôi không biết.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du weißt die Antwort auf eine Frage nicht
Rất vui được gặp bạn.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Höflicher Abschiedssatz nach einem ersten Treffen
Tạm biệt / Chào bạn!
再见!(zàijiàn!)
Sich höflich verabschieden

Allgemein - Beschwerden

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Auf höfliche Art und Weise eine Beschwerde äußern
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Herausfinden, wer zuständig ist
Thật không thể chấp nhận được!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Nachdrücklich seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Eine Rückerstattung fordern
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Sich über lange Wartezeiten beschweren

Allgemein - Fluchen

Đồ ăn như dở hơi!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Auf unhöfliche Art und Weise seine Unzufriedenheit mit dem Essen ausdrücken
Đồ uống như dở hơi!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Auf unhöfliche Art und Weise seine Unzufriedenheit über ein Getränk ausdrücken
Chỗ này / Quán này như cứt!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Sich auf unhöfliche Art und Weise über einen Ort äußern
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Fluchend zum Ausdruck bringen, dass ein Auto in keinem guten Zustand ist
Dịch vụ dở ẹc!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Auf unhöfliche Art und Weise seine Unzufriedenheit mit dem Service ausdrücken
Giá gì mà cắt cổ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Sich auf unhöfliche Art und Weise über den Preis beschweren
Vớ vẩn!
扯淡!(chědàn!)
Unglaube über etwas ausdrücken, das jemand gesagt hat
Đồ ngu!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Eine Person beleidigen indem man ihre/seine Intelligenz kritisiert
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Eine Person beleidigen indem man ihr/sein sein Wissen kritisiert
Biến đi! / Cút đi!
滚开!(gǔn kāi!)
Auf unhöfliche Art und Weise einer Person mitteilen, sofort zu gehen
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Einer Person sagen, außerhalb einer Bar oder Diskothek zu kämpfen