Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Gửi Vi,
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Gửi bố / mẹ,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Cháu chào chú Triều,
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Lam thân mến,
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Thương thân mến,
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Tùng à,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Gửi bạn,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Anh / Em thân yêu,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Trúc thân yêu,
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Bạn có rảnh vào...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mình rất vui khi được biết...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mình rất tiếc khi hay tin...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Vorstellung der eigenen Website
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... gửi lời chào cho bạn.
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Cho mình gửi lời chào tới...
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Hãy hồi âm cho mình khi...
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Atentu.
Email an Familie und Freunde
Em yêu anh / Anh yêu em.
Mi amas vin.
Email an Partner
Thân ái,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Thân,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân thương,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân mến,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân mến,
Ĉiu mia amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân thương,
Multe da amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân thương,
Multa amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde