Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Milý Johne,
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Milá mamko / Milý taťko
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Milý strejdo Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Ahoj Johne,
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Čau Johne,
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Johne,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Můj milý / Má milá,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Můj/Má nejdražší,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Děkuji za tvůj e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwort bei einer Korrespondenz
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einer Korrespondenz
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Vorstellung der eigenen Website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Opatruj se.
Atentu.
Email an Familie und Freunde
Miluji tě.
Mi amas vin.
Email an Partner
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
Multe da amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
Multa amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde