Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Milý Johne,
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Ahoj Johne,
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Čau Johne,
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Johne,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Děkuji za Tvůj dopis.
Dankon pro via letero.
Antwort bei einem Briefwechsel
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einem Briefwechsel
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Opatruj se.
Atentu.
Brief an Familie und Freunde
Miluji tě.
Mi amas vin.
Brief an Partner
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Multe da amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Multa amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde