Spanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formell, sehr höflich
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Encontrará adjunta la factura número...
Formell, höflich
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formell, direkt
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formell, direkt
Tổng số tiền cần thanh toán là...
El monto total a pagar es...
Formell, direkt
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formell, sehr höflich
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formell, höflich
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formell, höflich
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formell, höflich
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formell, direkt
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formell, direkt
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formell, sehr direkt
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formell, sehr direkt
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formell, höflich