Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

・・・・についてご請求いたします。お支払いの程よろしくお願い致します。
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formell, sehr höflich
・・・・について、請求明細書no.・・・・を御覧下さい。
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formell, höflich
ファックスで見積送り状をお送りいたします。
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formell, direkt
商品の受領書が届いたらすぐお支払いいただけます。
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formell, direkt
お支払総額は・・・・です。
Celková splatná částka je...
Formell, direkt
弊社の規則によりお支払いはユーロのみで受け付けています。
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

・・・・のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formell, sehr höflich
お支払い期限が過ぎておりますが、ご送金がまだのように見受けられます。
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formell, höflich
・・・・の請求書のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formell, höflich
お手数ですが至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formell, höflich
ご送金がまだのように見受けられます。
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formell, direkt
至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formell, direkt
・・・・につきまして、未だご入金の確認ができておりません。
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formell, sehr direkt
弊社の会計課では、小切手を受け取った後でのみ商品を発送しております。
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formell, sehr direkt
お振込みが本状と行き違いになってしまいましたら、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formell, höflich