Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

For my services I kindly request the following payment…
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formell, sehr höflich
Please find enclosed invoice no. … for …
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formell, höflich
The pro forma invoice will be faxed.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formell, direkt
Payable immediately after the receipt of the goods.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formell, direkt
The total amount payable is…
Celková splatná částka je...
Formell, direkt
It is our company policy to invoice only in Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

May we remind you that your payment for...is overdue.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formell, sehr höflich
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formell, höflich
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formell, höflich
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formell, höflich
Our records show that the invoice still has not been paid.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formell, direkt
Please send your payment promptly.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formell, direkt
We have not yet received payment for…
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formell, sehr direkt
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formell, sehr direkt
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formell, höflich