Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Vážený pane prezidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Milý Johne,
Estimata John
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
V návaznosti na...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi rekomendas...
Formelle Anfrage, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi urĝe petis al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Příloha je ve formátu...
La alligiteco estas en...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formell, höflich
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas plian informon...
Formell, direkt
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas pri via negoco.
Formell, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formell, sehr direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
S pozdravem,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen