Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Vážený pane,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Milý Johne,
Dear John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
V návaznosti na...
Further to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
V návaznosti na...
With reference to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formell, im Namen einer anderen Person
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, höflich
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Formelle Anfrage, höflich
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Formelle Anfrage, höflich
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Formelle Anfrage, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Formelle Anfrage, sehr direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formelle Anfrage, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Formelle Anfrage, direkt
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Formelle Absichtserklärung, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formell, höflich
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formell, sehr höflich
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formell, sehr höflich
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formell, sehr höflich
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formell, sehr höflich
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formell, sehr höflich
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formell, höflich
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formell, höflich
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formell, höflich
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formell, höflich
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formell, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formell, direkt
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formell, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formell, sehr direkt
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Weniger formell, höflich
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen