Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
เรียน ท่านผู้ชาย
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน ท่านผู้หญิง
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
ถึงท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
เรียน จอห์น
Estimata John
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เราเขียนติดต่อกับ...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เนื่องมาจาก...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
เขียนอ้างอิงถึง...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
คุณจะช่วยกรุณา...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formelle Anfrage, vorsichtig
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
เราสนใจที่จะรับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi rekomendas...
Formelle Anfrage, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi urĝe petis al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Kio estas via nuna prezolisto por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formelle Absichtserklärung, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
La alligiteco estas en...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formell, höflich
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Se vi bezonas plian informon...
Formell, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Ni dankas pri via negoco.
Formell, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formell, sehr direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความจริงใจ
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen