Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
เรียน ท่านผู้ชาย
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน ท่านผู้หญิง
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
ถึงท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
เรียน จอห์น
Dear John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
We are writing to you regarding…
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เราเขียนติดต่อกับ...
We are writing in connection with ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เนื่องมาจาก...
Further to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
เขียนอ้างอิงถึง...
With reference to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
I am writing to enquire about…
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
Formell, im Namen einer anderen Person
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Would you mind if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
คุณจะช่วยกรุณา...
Would you be so kind as to…
Formelle Anfrage, vorsichtig
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
I would be most obliged if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formelle Anfrage, sehr höflich
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
I would be grateful if you could...
Formelle Anfrage, sehr höflich
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Formelle Anfrage, höflich
เราสนใจที่จะรับ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formelle Anfrage, höflich
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
Formelle Anfrage, höflich
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
Formelle Anfrage, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Formelle Anfrage, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
You are urgently requested to…
Formelle Anfrage, sehr direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
What is your current list price for…
Spezifische formelle Anfrage, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formelle Anfrage, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
Formelle Anfrage, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
It is our intention to…
Formelle Absichtserklärung, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
We carefully considered your proposal and…
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
The attachment is in...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formell, höflich
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For further information please consult our website at…
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
Formell, sehr höflich
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formell, sehr höflich
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
Formell, sehr höflich
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formell, sehr höflich
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formell, sehr höflich
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
Formell, höflich
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
If you require any further information, feel free to contact me.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
I look forward to the possibility of working together.
Formell, höflich
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Thank you for your help in this matter.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
I look forward to discussing this with you.
Formell, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
If you require more information ...
Formell, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
We appreciate your business.
Formell, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formell, sehr direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
I look forward to hearing from you soon.
Weniger formell, höflich
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความจริงใจ
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
ด้วยความเคารพ
Regards,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen