Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formell, höflich
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formell, sehr höflich
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formell, direkt
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen