Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John
Milý Johne,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, direkt
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formell, höflich
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formell, sehr höflich
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formell, höflich
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formell, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formell, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formell, sehr direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Weniger formell, höflich
Altestime,
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen