Thai | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John
เรียน จอห์น
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
เนื่องมาจาก...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะรับ...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi rekomendas...
คุณช่วยแนะนำ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, direkt
Vi urĝe petis al...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna prezolisto por...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
La alligiteco estas en...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formell, höflich
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formell, sehr höflich
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formell, sehr höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formell, höflich
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formell, direkt
Se vi bezonas plian informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formell, direkt
Ni dankas pri via negoco.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formell, sehr direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Weniger formell, höflich
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
ด้วยความจริงใจ
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen